9 - 12 Април 2020
  Велико Търново

Директор:  Доц. д-р. Галина Богданова

Заявка за участие

  до 17 Март 2020

ШЕСТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО: ОПАЗВАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ“
Велико Търново, България (09 – 12 април 2020)
 
От 09 до 12 април 2020 г. в рамките на поредното Международно туристическо изложение „Културен туризъм“ – Велико Търново (МТИ2020) ще се проведе Шеста научна конференция с международно участие
„Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“ (KIN2020).
Основни направления на конференцията са опазването, дигитализацията и представянето на културно-историческото наследство (КИН). Интердисциплинарният форум има за цел да представи научни и научно-приложни разработки, проекти, иновации в областта на културно-историческото наследство (КИН). Основен акцент на KIN:2020 ще бъдат съвременните изследователски тенденции и иновативни приложения в тази широкоспектърна област, както и българският опит в представянето и дигитализацията на научно и културно наследство. Разширени версии на представените на форума доклади за научни изследвания в областта на КИН ще се публикуват след двойно сляпо рецензиране. Изданието е регистрирано в НАЦИД.
 
ТЕМИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА (ПОДРЕДЕНИ ПО АЗБУЧЕН РЕД) СА В ШИРОКИТЕ ГРАНИЦИ НА СЛЕДНИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОБЛАСТИ, БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ В ТЯХ:
 1. Дигитална хуманитаристика
 2. Етнология и фолклор
 3. История, археология, архивистика
 4. Изкуствознание
 5. Компютърни науки
 6. КИН и креативни индустрии: достъп, сигурност и правна защита
 7. Маркетинг в областта на културата: културен туризъм, туристически маршрути
 8. Музеология на 21в.
 9. Осигуряване на достъп до КИН за хора с увреждания
 10. Сериозни игри в областта на КИН
 11. Теология
Програмата ще включва доклади от водещи специалисти от България и чужбина, кръгла маса, изложба и демонстрации, представящи усилията на учени, културни институции и организации от различни области за документиране, архивиране, представяне и запазване на КИН.
В рамките на KIN2020 ще се организират и представят:
 • Научни доклади и съобщения по обявените теми (до 20 мин/доклад);
 • Представяне на резултати от проекти за документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България;
 • Специална секция на тема културен туризъм, в която участниците в МТИ2020 споделят своя опит (до 10 мин/доклад);
 • Демонстрация на индивидуален туристически аудио пътеводител за мобилни устройства GUIDE@HAND;
 • Изложба на Научния архив на БАН
В конференцията се очаква да се включат утвърдени експерти от България, Русия, Узбекистан, Македония, Латвия, Турция, Унгария, Беларус и Германия с богат опит в опазването, представянето и дигитализацията на КИН. Поканват се изследователски институти, университети, библиотеки, музеи, архиви, галерии, представители на бизнеса и туристически информационни центрове за обмяна на опит, идеи и резултати по тематиката на конференцията.
 
ДОМАКИН: МТИ „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“
ОТКРИВАНЕ: 09 април 2020 г. в рамките на МТИ „Културен туризъм“ – Велико Търново.
РАБОТЕН ЕЗИК: български и английски.
УЕБ-СТРАНИЦА: http://www.math.bas.bg/vt/isc-kin/
СРОК ЗА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ И СЪОБЩЕНИЯ: до 17.03.2020 г.
Заявките (заглавие и кратко резюме) да се изпращат на kin@math.bas.bg
ПOТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ: до 02.04.2020 г.
ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА: до 03.04.2020 г.
Участие в конференцията, семинар и кръгла маса може да се осъществи и ONLINE чрез Skype.
 
ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ:
доц. д-р Галина Богданова (Институт по математика и информатика, Българска академия на науките), тел: +359 88 8221825, e-mail: g.bogdanova@gmail.com
проф. д-р Петко Ст. Петков, email: drpstpetkov@gmail.com (председател на Съюза на учените в България, клон Велико Търново)
доц. д-р Мирко Робов, тел: +359 89 9282111 (Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките)
За контакт с ПК: kin@math.bas.bg
 
ОРГАНИЗАТОРИ:
БЪЛГРАСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИНСТИТУТ ПО ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ
НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ
НАУЧЕН АРХИВ НА БАН
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ / ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ФОЛКЛОРНИТЕ ФЕСТИВАЛИ – ЕАФФ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО