15 - 21 June 2004
  Moscow, Russia

Director:  Sergey Salmin

“Euro Folk – Russian island 2004” International Festival for Traditional Folk Arts is a festival of the award winners from the other festivals Musical Feasts “Euro Folk 2004”.

Musical Feasts “Euro Folk 2004” consist of eleven musical festivals and World applied conference “Traditional folk arts and contemporary information technologies”. Main event of the Musical Feasts “Euro Folk 2004” is Festival ¹1 in Europe of the traditional folk arts – Stara Planina Fest “Balkan Folk”. Every year in the Festival participate 15000 musicians, singers and dancers. Other typical festival of the Musical Feasts “Euro Folk 2004” is “Euro Folk – Russian island 2004” International Festival for Traditional Folk Arts – held in Moscow, Russia- where under preferential conditions take part the awarded with the Grand prix and First Awards from the other musical festivals “Euro Folk”. From the International festivals, that are held untill now, 6 groups – awarded with the “Grand prix” and 18 groups awarded with the “First Awards” are invited to participate in “Euro Folk – Russian island 2004” International Festival for Traditional Folk Arts.

Typical feature of Musical Feasts “Euro Folk 2004” is, that all performances are recorded with professional audio and television technics and the best of them will be broadcasted in Europe. Natural contination of this activity is “Euro Folk” International Festival for TV and Internet Musical Products. In this festival except television and Internet musical products of “Euro Folk” and “Balkan Folk” take part also specialists and products from other European and world televisions. All this activities realize the main purpose of Musical Feasts “Euro Folk 2004” – The world is television to make popular through the medias the traditional folk arts.

 

AWARDS

Ôîëêñòèë àíñàìáúë ”Ðîñòîê“ - ãð. Ðîñòîâ íà Äîí, Ðóñèÿ - Äèïëîì òðåòà ñòåïåí â êàòåãîðèÿòà “Þíîøåñêè êîëåêòèâè äî 18 ãîäèíè”.

Ôîëêëîðåí àíñàìáúë “Ðàäîíèöà“ - ãð. Êëèí, Ìîñêîâñêà îáëàñò - Äèïëîì âòîðå ñòåïåí â êàòåãîðèÿòà “ Þíîøåñêè êîëåêòèâè äî 18 ãîäèíè”.

Ôîëêëîðåí àíñàìáúë “Ùåäðûé âå÷åð” - ãð. Àñèíî, Òîìñêà îáëàñò - Äèïëîì ïúðâà ñòåïåí â êàòåãîðèÿòà “Þíîøåñêè êîëåêòèâè äî 18 ãîäèíè” è íîñèòåë íà GRAND PRIX îò Ìóçèêàëíè ïðàçíèöè “Åâðî ôîëê“.

Íåäÿëêà Ïåòêîâà - Äèìîâà - ãð. Ãîðíà Îðÿõîâèöà, Áúëãàðèÿ - Ñïåöèàëåí ïðèç è äèïëîì çà ÿðêî ñöåíè÷íî ïðåäñòàâÿíå íà ôîëêëîðà è Ïúðâà íàãðàäà îò Ìóçèêàëíè ïðàçíèöè “Åâðî ôîëê”.

Õîð “Ðîäíà ïåñåí“ - ãð. Áóðãàñ, Áúëãàðèÿ - Äèïëîì ïúðâà ñòåïåí è íîñèòåë íà GRAND PRIX â êàòåãîðèÿòà “ Êëàñè÷åñêè ïåñíè”.

Ôîëêëîðåí òåàòúð “Ñîëöåâîðîò” - ãð. Ðîñòîâ íà Äîí, Ðóñèÿ - Äèïëîì âòîðà ñòåïåí â êàòåãîðèÿòà “Ôîëêëîðíè òåàòðè”.

Äúðæàâåí êàçàøêè àíñàìáúë çà òàíöè “Ñòàâðîïîëèå” - ãð. Ñòàâðîïîë, Ðóñèÿ - Äèïëîì ïúðâà ñòåïåí è íîñèòåë íà Ãðàíä ïðè â êàòåãîðèÿòà “Ôîëêëîðíè òåàòðè”.

Âàñèë Ìèí÷åâ - ãð. Ãàáðîâî, Áúëãàðèÿ - Ñïåöèàëåí ïðèç çà çàïàçâàíå íà èñòèíñêèòå íàðîäíè òðàäèöèè è Ïúðâà íàãðàäà îò Ìóçèêàëíè ïðàçíèöè “Åâðî ôîëê”.

Ôîëêëîðåí àíñàìáúë “Ðîñè” - ãð. Èâàíîâî, Ðóñèÿ - Äèïëîì âòîðà ñòåïåí â êàòåãîðèÿòà “ Ôîëêëîðíè ïåñíè è òàíöè”.

Ôîëêëîðåí àíñàìáúë “Êðàñíàÿ ãîðêà” - ãð. Áðÿíñê, Ðóñèÿ - Äèïëîì ïúðâà ñòåïåí è íîñèòåë íà Ãðàíä ïðè â êàòåãîðèÿòà “Ôîëêëîðíè ïåñíè è òàíöè”